torstai 22. lokakuuta 2015

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO - innostuin, suosittelen!

Lähtökohtani opintoihin
Katselen vuotta taaksepäin, palaan syksyyn 2014. Oli yhtä kaunista kuin tänäkin syksynä, mutta syksy 2014 toi uusia tuulia elämääni, tulin valituksi ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin Tampereen ammattikorkeakouluun. Aloitin opinnot avoimin ja uteliain mielin. Minulla on reilun kymmenen vuoden työkokemus ohjaajan tehtävistä. Olen toiminut pitkään mielenterveysavopalveluissa ja nyt olen ohjaajan toimessa vanhuspalveluissa. Pohjakoulutukseni on sosionomi (AMK). Työni vanhuspalveluissa on mielekästä ja toimintaympäristön muutokset sekä haasteet innostivat minua opiskelemaan. Tavoitteeni ylemmän amk-opintojen suorittamisessa oli syventää ja laajentaa osaamistani erityisesti kehittämis- ja asiantuntijatehtävien suuntaan. Opintoihin hakiessa olin hoitovapaalla ja näin hienon mahdollisuuden yhdistää hoitovapaa ja opiskelu. Tässä vaiheessa kiitän perhettäni sekä läheisiä. Ilman sosiaalisenverkoston tukea opiskelun ja pienen lapsen äitiyden yhdistäminen ei olisi käytännössä ollut mahdollista, ei ainakaan näin hienosti, kuin koen kuluneen vuoden sujuneen. Minun kohdallani tämä yhdistelmä toimi loistavasti! Opinnot ovat vastapainottaneet kotona olemista pitämällä minut ajan tasalla työelämästä ja samalla olen voinut olla pienen lapsen kanssa kotona, mikä on ollut minulle ensiarvoisen tärkeää.

Innostumisen lähteenä erityisesti johtamisen opinnot
Mennyt vuosi on ollut äärettömän antoisa; oivalluksia, oppimista, uusia ihmissuhteita ja verkostoja. Olen saanut vuoden varrella enemmän eväitä työelämän haasteisiin, kuin osasin odottaakaan! Erityisen hyödylliseksi olen kokenut syventäviin ammattiopintoihin kuuluvat johtamisen opinnot, jotka laaja-alaisesti ovat käsitelleet johtamisen eri osa-alueita. Päällimmäisenä ovat mielessäni strateginen- ja prosessijohtaminen. Niiden avulla voidaan vaikuttaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti toiminnan tehokkuuteen ja laatuun sekä työyhteisön yhteiseen työssäjaksamiseen. Mielestäni työssäjaksamisen tärkeyttä ei voikaan liiaksi korostaa sosiaali –ja terveysalojen vaativilla työkentillä, etenkään tässä tiukkenevassa talouden tilanteessa. Työtä, jota tehdään sydämellä ja osaamisella, se työ ansaitsee laadukasta johtamista, mm. osaamisen johtamista. Talousjohtamisen opinnot puolestaan haastoivat minut pohtimaan tarkemmin talouden ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Voin todeta, että johtamisen opintojen summana voidaan aikaansaada yhä vaikuttavampaa työtä eli sitä, mikä on sosiaali- ja terveysalojen työn ydin; tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Muun muassa näiden teemojen ympärille minulla on terveyden edistämisen opintojen kautta ollut mahdollista pysähtyä ja syventyä.

Varaa aikaa, opintopisteet eivät kerry itsestään
Terveyden edistämisen opinnot vaativat runsaasti etätyöskentelyä, tämän voi laskea yksinkertaisella matematiikalla. Yksi opintopiste on määritelty vastaamaan noin 27 opintotuntia. Jos koulutuksen 90 opintopistettä jaetaan arvioiduilla opintokuukausilla (14), on kuukautta kohden suoritettavana noin 6,5 opintopistettä. Tämä on opintotunneiksi muutettuna noin 150h/kk, ja tästä tuntimäärästä on jo vähennetty kuukausittain toteutuvat noin kolme lähiopetuspäivää. Itsenäisen opiskelun tuntimäärää pohtiessa on selvää, että omaan kalenteriin on varattava muutakin opintoihin liittyvää aikaa, kuin lähipäivät. Omalla kohdalla opinnot pääsivät alkuun yllättämään ”rankkuudellaan”. Tätä en kuitenkaan koe negatiivisena asiana. Kyse on ylemmän korkeakoulun opinnoista, joista minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta. On selvää, että näissä opinnoissa liikutaan erilaisella tasolla, kuin esimerkiksi erikoistumisopinnoissa. Vastavuoroisesti opintojen suorittaminen kokonaisuus kerrallaan on ollut palkitsevaa ja alkushokin jälkeen innostuin uudestaan! Henkilökohtainen opetussuunnitelma hopsi, jota käydään läpi tutoropettajan kanssa, tuki minua opintojen suorittamisessa ja kannusti eteenpäin. Huomioitavaa myös on, että jokaisen oma historia ja osaaminen ovat pohja opiskeluille, joten ajankäyttö opintoihin on hyvin yksilökohtaista.

Tiimityöskentely ja laajat työelämälähtöiset tehtävät – opintojen suola
Itsenäistä opiskelua 150h kuukaudessa, mitä ihmettä se sitten oikein on ollut? Suuri osa tästä tuntimäärästä on työstetty opiskelutovereiden kanssa yhteistyössä tiiminä. Yksi palkitsevimmista kokemuksista onkin ollut saada työskennellä tiimissä, jossa on ollut vahvaa osaamista ja työkokemusta minulle vieraammista sosiaali- ja terveysalan työympäristöistä. Tiimityö on ollut kantava voimavara myös opintojen ajoittain kiivaassa etenemistahdissa, olemme yhdessä olleet enemmän! Opintoihin liittyvät laajat tiimitehtävät ovat mahdollistaneet monipuolisia tutustumisia työelämän toimijoiden organisaatioihin. Näiden tiimitehtävien myötä opintojen työelämälähtöisyys on korostunut. Tämä on ollut mielestäni mitä antoisimpia tapoja oppia ja laajentaa omaa ymmärrystä; yhdistää teoriatieto käytännön toimintojen kautta. EFQM –laatupalkintomallin käytäntöön viemisen kokemuksia pääsimme tiimissämme haastattelemaan Fujitsu Finland Oy:lle ja strategisen johtamisen oppia olimme tervetulleita hakemaan Lempäälän kunnasta. Molempiin organisaatioihin vielä kiitokset näistä antoisista vierailuista!
Työelämälähtöinen opinnäytetyö on iso osa opintoja ja aihetta kannattaa pohtia jo etukäteen. Idea aiheesta saa ”lihaa luidensa” ympärille opintojen edetessä ja työstäminen on mahdollista heti opintojen alkutaipaleella, mikä edesauttaa opintojen suorittamista aikataulussa. Minulla on ollut mahdollisuus tehdä opinnäytetyötä, sekä myös muita opintoihin liittyviä tehtäviä omalle työorganisaatiolle, Kangasalan palvelutalosäätiölle. Siellä opintoihini on suhtauduttu kiinnostuneesti ja tuettu opintojeni mahdollistumisessa, jonne lähetänkin kiitokset; olette motivoineet minua opinnoissani entisestään!

katse tulevaisuuteen
Opinnot ovat loppusuoralla ja yksi omanlaisensa vaihe elämässäni on jäämässä taaksepäin. Töihin paluu on jo odottamassa, jota katselen näiden opintojen jälkeen ihan uusin silmin. Mitä sitten otan mukaani näistä opinnoista? Mielettömän määrän osaamispääomaa ammattilaisena, uusia verkostoja ja muistitikullisen materiaalia; lähteitä, tuoretta tutkimustietoa, teoriaa, linkkejä… Näitä tulen hyödyntämään omassa työskentelyssäni sekä jakamaan työyhteisössä koko organisaation toiminnan eduksi. Mikä on ehkä kuitenkin tärkeintä, minkä saan mukaani; halun oppia koko ajan lisää ja tavan seurata ajankohtaista tutkimustietoa, myös kriittisesti, ja hyödyntää näitä asioita jatkossakin. Siitä huolimatta, että nämä opinnot ovat käytännössä loppusuoralla, opiskelu ei siis pääty tähän. Omalla tavallaan opiskeluista tulee minulle varmasti hyvä pitkäaikainen ystävä matkalle työelämään, yhdessä olemme valmiita haasteisiin! Opiskelu auttaa jaksamaan työssä, innostaa, haastaa positiivisesti ja on yksi tärkeimmistä keinoista, jonka avulla voimme luoda toimivampia sosiaali- ja terveyspalveluita. Tavoitteeni terveyden edistämisen opintojen suhteen on täyttynyt yli odotusteni. Päämäärä, eli tutkinnon suorittaminen, ei ole ollut tärkeintä, vaan matkan teko: oppimisen prosessi. Koen siirtyneeni osaamisessani uudelle tasolle. Opinnoista vastaavat alansa osaavat ja opiskelijoita innostavat opettajat. Tunnen olleeni yksi etuoikeutetuista, koska minulla on ollut mahdollisuus ammentaa heidän osaamista. Voin suositella!

Johanna Alanen 19.10.2015


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti