torstai 27. maaliskuuta 2014

Opintokäynti Riistavuoren palvelukeskukseen sekä eduskuntaan 6.3.2014

Tampereen ammattikorkeakoulun Ylemmän AMK:n ryhmä 13YTEDI teki opintokäynnit Riistavuoren palvelukeskukseen sekä eduskuntaan 6.3.2014. Riistavuoren palvelukeskuksessa kysymyksiimme oli vastaamassa johtaja Malla Hinttala ja eduskunnassa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Riistavuoren palvelukeskus

Päivä alkoi käynnillä Riistavuoren palvelukeskukseen. Palvelukeskuksella johtaja Malla Hinttalan mukaan tarkoitetaan monipuolisia ennaltaehkäiseviä, kuntoutumista edistävää sekä toimintakykyä vahvistavaa palvelua ja hoitoa tarjoavaa keskusta. Riistavuoren organisaatiossa ja palvelurakenteissa on viime vuosina tehty laajoja uudistuksia. Tämä on saanut aikaan myllerrystä työyhteisössä. Koska käyntimme liittyi henkilöstöjohtamisen jaksoon, toi johtaja Hinttala esille näkemyksiä lähijohtamiseen liittyen. Lähiesimiestyö koetaan erityisen tärkeäksi Riistavuoressa ja uudistusten myötä lähiesimiesten ammatillista verkostoa on lähdetty kehittämään.

Riistavuori haluaa olla uudistuksien osalta edelläkävijä ja usein he menevätkin rohkeasti ”harmaalle alueelle”, vaikka kannustusta ei olisi vielä ylemmältä taholta saatu. Uusia työtapoja kokeiltaessa voidaan huomata että 100 kokeilua tuottaa kaksi toteutunutta asiaa ja yksi niistä jää elämään. Muutoksiin kannattaakin lähteä johtaja Hinttalan mukaan avoimin mielin.

Riistavuoressa toimii tutkimusklubi, joka järjestetään kerran kuukaudessa. Tutkimusklubilla työntekijät käyvät läpi tutkimuksia, väitöskirjoja sekä käypä hoito – suosituksia. Hyväksi havaittua ja luotettavaa tutkimustietoa viedään eteenpäin muulle työyhteisölle. Sisäisissä koulutuksissa käytetään usein hyväksi omaa asiantuntijuutta ja lisäksi vaihtoa muiden yksiköiden kanssa. Koulutuksissa pyritään herättelemään omaa ajattelua.

Ennen kaikkea Riistavuoressa toimitaan asiakaslähtöisesti. Asiakkaat ovat ykkössijalla ja kaikkia toimintoja tarkastellaan aina asiakkaan kautta. Riistavuoressa ei ole sairaskohtaista ryhmätoimintaa, vaan ryhmiin mennään oman mielenkiinnon kautta eikä sairauden katsota rajoittavan tätä. Uusi vanhuspalvelulaki on luonut raamit millä tavalla Riistavuoressakin toimitaan ja se on myös tuonut uusia mahdollisuuksia toimintaan. Vanhuspalvelulain toteutuksessa yhteistyökumppaneiden tunteminen ja luottamus korostuvat.


Eduskunta – Ministeri Risikko

Eduskuntavierailulla pääsimme tapaamaan sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon. Tapaamisen alussa ministeri Risikko halusi kertoa ryhmällemme työurien pidentämisestä sekä niistä käynnissä olevista työryhmistä ja hankkeista, joiden avulla tähän pyritään pääsemään. Keskeisenä viestinä ministeri Risikko toi esille, että työurien pidentäminen keskeltä on mahdollista. Tällä hetkellä suomalaisten keskimääräinen työuran pituus on 33,9 vuotta. Tavoiteltava työurien pituus on 40 vuotta. Tähän tavoitteiseen pääseminen vaatii myös erilaisia toimenpiteitä, niin työntekijät kuin työnantajakin taholla. Lisäksi työterveyshuollon rooli on keskeisessä asemassa.


Eduskuntavierailun aikana ryhmämme halusi myös kysyä ministeri Risikon mielipidettä koulutuksen duaalimallista liittyen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja terveys- ja hoitotieteen yliopistotutkintoon.  Ministeri Risikko ei tällä hetkellä kannata tutkintojen yhdistämistä, sillä hän kokee että Ylempi AMK vastaa ketterämmin työelämäntarpeisiin. Yhteistyö näiden kahden koulutuksen välillä on kuitenkin tärkeää ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyväksilukua siirtyessä yliopito-opintoihin pitäisi kehittää.

Team Jobbarit

maanantai 24. maaliskuuta 2014

Opintokäynti Riistavuoren vanhuspalvelukeskukseen ja EduskuntaanTeimme opintokäynnin 6.3.2014 Helsinkiin Riistavuoren vanhuspalvelukeskukseen ja sen lisäksi kävimme eduskuntavierailulla tapaamassa ministeri Paula Risikkoa. Opintokäynnillä nousi esiin muutosjohtamisen näkökulmasta ajankohtaisia asioita, joita tässä blogitekstissä nyt käsittelemme.

Asiakaslähtöisiin toimintatapoihin panostaneessa Riistavuoren vanhuspalvelukeskuksessa tapasimme palvelujohtaja Malla Hinttalan, hoitotyön asiantuntija Mari Riilan ja esimies Sari Koiviston, jotka esittelivät meille keskuksen toimintaa ja kertoivat niistä haasteista, joita sote-uudistus on organisaatiossa aiheuttanut. Tänä keväänä eläköityvän johtajan Malla Hinttalan mukaan vanhustenhoidon järjestäminen Helsingissä on ollut raskas prosessi, koska muutoksia on tehty nopealla aikataululla ja avoimet keskusleluyhteydet ovat olleet vähäisiä. Palvelukeskuksen organisaatiouudistus on ollut käynnissä vuoden alusta alkaen ja se on kuormittanut erityisesti lähijohtajia, joiden tukeminen muutosprosessissa on nyt tärkeää. Muutoksen läpiviemisessä työntekijöiden osallistumisen mahdollistaminen on avainasemassa ja tavoitteena on saada kaikki toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti. Muutokselle on annettava aikaa, jotta kaikki osallistujat voivat pohtia asioiden merkitystä asiakkaan saaman palvelun ja oman työnsä kannalta. Strategia jalkautetaan johdolta esimiesten kautta työntekijöille jatkuvan keskustelun ja koulutuksen avulla.

Eduskuntavierailulla tapaamamme ministeri Risikko totesi, että tulevan sote-uudistuksen myötä laadukkaan johtamisen merkitys korostuu, jotta suunnitellut muutokset saadaan vietyä läpi työntekijöitä kuunnellen ja ottaen heidät mukaan suunnitteluprosessiin niin hyvin kuin mahdollista. Hyvin suunniteltu muutos, jonka toteuttamiselle ja johon sopeutumiselle annetaan myös aikaa, edistää työntekijöiden hyvinvointia. Työhyvinvoinnin edistäminen taas vaikuttaa hallituksen tavoitteeseen pidentää työuria, jolla pyritään reagoimaan väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeiden kasvuun.

Risikko säilyttäisi korkeakoulujen duaalimallin, mutta parantaisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä mm. opintojen hyväksilukuun liittyvin linjauksin. Hän näkee, että ammattikorkeakoulu vastaa yliopistoa vahvemmin työelämän tarpeisiin, osallistuu kehittämistyöhön ja luo innovaatioita. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa johtamisopintojen avulla ammattitaitoista muutosjohtamista palvelurakenteista uudistettaessa.

Tiimi Kuusikko

perjantai 21. maaliskuuta 2014

Opintokäynti Riistavuoren monipuoliseen palvelukeskukseen ja EduskuntaanMaaliskuun alussa toteutui pitkään odotettu opintomatka Riistavuoren monipuoliseen palvelukeskukseen ja Eduskuntaan. Odotus palkittiin. Vierailut onnistuivat hyvin ja vietimme upean päivän, joka huipentui ministeri Paula Risikon tapaamiseen. Molemmissa vierailukohteissa meidät otettiin ystävällisesti vastaan ja tunsimme olevamme tervetulleita. Riistavuoren opintokäynti nosti esille uusia näkökulmia muutosjohtamisen, palveluiden järjestämisen ja henkilöstöjohtamisen alueilta sekä herätti paljon keskustelua esimerkiksi lähiesimiesten roolista muutoksen toteuttamisessa. Eduskuntavierailun koimme myös erittäin yleissivistävänä ja tärkeänä.

Riistavuoressa meidät otti vastaan johtaja Marja-Leena Hinttala. Hänen karismaattinen ja valoisa olemuksensa teki meihin lähtemättömän vaikutuksen. Hänen johdollaan Riistavuoressa oli toteutettu mittava palvelurakenteen muutos. Hinttala kuvasi elävästi miten hän uskalsi liikkua ”harmaalla alueella” ja piti tavoitteistaan kiinni. ”Asiakas on aina keskiössä” – ajattelu toimi motivaattorina myös henkilökunnan uudelleen kouluttamisessa. Hän korosti myös avoimen ja keskustelevan ilmapiirin merkitystä muutosprosessin eri vaiheiden aikana. Myös henkilökunnalla oli ollut mahdollisuus vaikuttaa muutoksen toteuttamiseen.

Epäilemättä Riistavuoressa toteutettu muutos on ollut myös johtaja Hinttalalle haasteellinen ja raskas prosessi, mutta valitukseen ja syyllistämiseen hän ei sortunut. Oli hienoa huomata, että Riistavuoressa tapaamamme henkilökunnan edustajat olivat kaikki ylpeitä saavutuksistaan. He uskoivat ja kokivat tekevänsä työtä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi juuri oikeista lähtökohdista katsottuna. Tuon ammattiylpeyden ja oman työn arvostamisen toivoisimme siirtyvän hoitotyön ammattilaisiin jo koulutuksen aikana. ”Asenne ratkaisee” on monesti kuultu kommentti, mutta tämän vierailun jälkeen osaamme soveltaa sitä paremmin myös käytäntöön. Riistavuoren vierailusta mieleemme jäi myös hieman humoristinenkin työyhteisön ” nogo,-  slowgo-, gogo- tyyppien” hyödyntäminen johtamisen apuvälineenä. Lisäksi jokaiseen työyhteisöön soveltuva tutkimusklubitoiminta on hyödyllinen keino jatkuvaan ammattitaidonkehittämiseen.

Eduskuntataloon tutustuminen ja Eduskunnan kyselytunnille osallistuminen olivat hienoja kokemuksia.  Eduskunnan oppaan kertomukset Eduskuntatalon historiasta, arkkitehtuurista ja perinteistä olivat mielenkiintoisia. Tunnelma juhlavassa ja arvokkaassa Eduskuntalossa oli hienostunut ja rauhallinen. Kyselytunnin aiheet olivat ajankohtaisia ja tärkeitä. Kansanedustajien ja ministerien argumenttien seuraaminen oli ajatuksia herättävää. Mielenkiintoa lisäsi se, että monet keskustelun aiheet koskettivat myös sosiaali- ja terveysalaa.

Eduskuntavierailumme päättyi Sosiaali- ja terveys ministeri Paula Risikon tapaamiseen. Hän esitteli meille pääkohtia sosiaali- ja terveysalalla sekä kuntasektorilla tapahtuvista uudistuksista. Ministeri vastasi myös kysymyksiin, joita olimme hänelle ennakkoon lähettäneet. Hänen mielipiteensä nykyisen duaali-mallin muuttamisesta olivat hyvin perusteltuja ja käytännön näkökulman huomioonottavia. Lisäksi hän oli hyvin tietoinen koulutuksestamme ja kannusti meitä viemään tärkeitä asioita eteenpäin myös työelämässä. Ministeri Paula Risikon ja hänen avustajansa tapaaminen oli hieno päätös onnistuneelle opintomatkallemme. 

Team Ahma, 13YTEDI